photo Nils Emde

Photo: Ken Kato

© 2020 Fuyuka Shindo