photo Nils Emde

Photo: Ken Kato

© 2021 Fuyuka Shindo